Nyheter

Nu finns utbildningsmaterialet även i tryckta versioner för köp från Bokförlaget Korpen, eller via online-bokhandlare, tex bokus.com

 

Den politiska ekonomins glokala uttryck: Sverige i en värld i förändring

Globala skeenden återspeglas alltmer på lokal nivå. Statens roll förändras. Samhällskontraktet luckras upp och landet börjar glida isär. Förstärkta konfliktlinjer och ökad social polarisering skapar komplexa samhällsproblem. Dessa kan i ökad utsträckning bara formuleras och åtgärder identifieras tillsammans med de medborgare som är berörda. Samhället kan inte på samma sätt som tidigare byggas för människor. Ett hållbart samhällsbygge måste ske med människor. Samtidigt får många allt svårare att göra sin röst hörd. Den representativa demokratin börjar förlora legitimitet. Ökad inkludering och delaktighet blir allt viktigare för att värna demokratin och den sociala hållbarheten 

 

Denna bok (615 sidor) bygger på forskningsstudien i sin helhet och ger en utförlig beskrivning av drivkrafterna bakom vår tids samhällsomdaning, liksom för nödvändiga synvändor för att möjliggöra en inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Frågan gäller hur vi skall kunna leva anständiga liv tillsammans i en värld i förändring. Boken redogör för såväl den teoretiska bakgrunden till, som den praktiska betydelsen av, den medskapande medborgardialogen. Förutom faktarutor för fördjupning är boken utrustad med ett utförligt sakregister som gör den lämplig som referensbok.

 

Köp denna bok direkt från Bokförlaget Korpen

Vår tids stora omdaning : Om konsten att värna demokrati och social hållbarhet

Vår tids stora omdaning kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven på sociokulturell jämlikhet växer. Detta skapar nya konfliktlinjer som vårt demokratiska system har svårt att hantera. Dagens komplexa utmaningar kan bara formuleras och åtgärdas tillsammans med de som berörs. Medborgardialog och folkbildning är viktigare än någonsin. Vi behöver lokala nationella rådslag landet runt för samtal om hur vi skall leva tillsammans i en värld i förändring.

 

I sammanfattad form analyserar Hans Abrahamsson i denna bok (237 sidor) centrala aspekter av vår tids samhällsomdaning, liksom de konfliktmönster och komplexa samhällsfrågor som följer i dess spår. Med utgångspunkt i en rad konkreta exempel visar han på folkbildningens roll och på hur den representativa demokratin behöver kompletteras med en perspektivdemokrati.  

 

Köp denna bok direkt från Bokförlaget Korpen