Mer om kursen och dess bakgrund

Det material du nu håller i din hand har tagits fram på initiativ av Projekt Medborgardialog, Sektionen för Demokrati och styrning inom Sveriges Kommuner och Regioner. Projekt Medborgardialog startade 2006 med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrprocesser och verksamhetsutveckling för demokratiskt och social hållbarhet. 2012 fick vi möjlighet att lära känna Hans Abrahamsson och inledde då ett lärande och givande samarbete för att få en teoretisk förståelse av medborgardialogens funktion i den samhällsomdaning som pågår i allt snabbare takt både vad avser ekonomi och det politiska landskapet.

 

Globala skeenden återspeglas alltmer på lokal nivå. Staten tvingas dra sig tillbaka och kommunernas åtaganden växer. Samtidigt som förstärkt social polarisering medför komplexa samhällsproblem begränsas det politiska ledarskapets manöverutrymme och handlingskraft. Många medborgare känner att de får allt svårare för att göra sig röst hörd. Den representativa demokratin börjar förlora delar av sin legitimitet. Behovet av tillgång till det politiska rummet och möjlighet till ett aktivt medborgarskap förstärker medborgardialogens betydelse, samtidigt som nya krav ställs på dess utformning.

 

Inom Projekt Medborgardialog har vi under det senaste årtiondet upplevt hur alltfler av våra medlemmar uttrycker behov av förbättrad kunskap om de lokala och globala sambanden. Det handlar inte minst om att synliggöra de globala sammanhang som sätter ramarna för den lokala utvecklingen.

 

Under åren har det samtidigt visat sig att förvånande lite svensk forskning har skett som ger en helhetsbild av den aktuella samhällsförändring, framför allt när det gällde det sätt på vilket globala och lokala samband tog sig uttryck i Svenska kommuner, landsting och regioner. när vi så tog del av dokumentationen från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö så var det särskilt en rapport som väckte särskilt intresse för oss. Den hade skrivits av Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet. Inom ramarna för det internationella utvecklingsbiståndet hade han under flera år varit verksam med frågor kring dialog och konflikthantering runt om i världen. Som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola hade han ägnat uppmärksamhet åt svenska förhållanden och det sätt på vilket globaliseringen tog sig lokala uttryck. Det gällde inte minst såväl det sätt på vilket den svenska sociala hållbarheten påverkades av en värld i förändring som den roll som medborgardialog kunde spela för att värna demokrati och en fredlig utveckling i ett svenskt sammanhang.

 

I det samarbete som vi har haft med Hans Abrahamsson har inneburit att han haft kontakter med de flesta kommuner runt om i landet med syfte att öka sin förståelse för lokala förutsättningar. De flesta han samtalat med visar på betydelsen av att göra synvändor och att arbeta på ett annat sätt för att hantera komplexa samhällsfrågor och undvika konflikter. Medskapande medborgardialog är ett nyckelbegrepp. På uppdrag av oss har han fört samman sin teoretiska förförståelse med sina mer praktiska erfarenheter från svenska kommuner och landsting och genomfört en omfattande forskningsstudie kring den stora samhällsomdaning som pågår. Syftet är att bistå politiskt förtroende valda, tjänstepersoner och medborgare att besvara:

  • Hur ser det ut i vår kommun eller region?
  • Vad kan jag som politiker, tjänsteperson eller samhällsmedborgare göra som är nytt och annorlunda mot tidigare?

Slutresultatet som disponerats i tre sammanflätade delar (Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik, Del II Sverige i en värld i förändring samt Del III Makt, medskapande och manöverutrymme) har prövats och utvecklats under SKL:s Diplomerade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som vi genomfört tre år i rad under Hans Abrahamssons ledning. Det har gjort det möjligt att utforma materialet till ett kurspaket för lokala självstudier. Förutom av texter med instuderings- och uppsummerande frågor för gruppdiskussion består materialet av 26 inspelade föreläsningar som kan laddas ner från YouTube (Samhällsförändring och medborgardialog).

 

Inom Projekt Medborgardialog på SKR hoppas vi på en stimulerande lär- och bildningsprocess som hjälper dig att utveckla en medskapande medborgardialog för att hantera de lokala utmaningar som följer med samhällsutvecklingen och de påfrestningar för såväl den sociala hållbarheten som för demokratin som denna innebär.

 

Lena Langlet

Samordningsansvarig Demokratiområdet
Sektionen för Demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Regioner